PhD student
E-mail: kovari.lili[at]ttk.hu
Phone: (+36-1)382-6816KovariLili